Version Non-GUI binary GUI binary
1.3 ZIP ZIP
1.2 ZIP ZIP
1.1 ZIP ZIP
1.0 ZIP ZIP
Source code repository